Екипът предоставя правни консултации по трудовоправни въпроси както в полза на служители, така и на работодатели.

Правни услуги за служители:

  • Съдействие и правни съвети относно всички въпроси, свързани с изпълнението на трудовия договор, неговото изменение или прекратяване – по инициатива на служителя или работодателя.
  • Участие при водене на преговори с работодатели във връзка с всички трудовоправни въпроси;
  • Процесуална защита по трудови спорове, вкл. искове за признаване на уволнението за незаконно, за възстановяване на работа, за заплащане на обезщетения, за неизплатени трудови възнаграждения, за реализиране отговорността на работодателя и други.

Правни услуги за работодатели:

  • Правни консултации при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
  • Процесуално представителство по трудови спорове, образувани по искове, предявени от служители;
  • Процесуално представителство при реализиране имуществената отговорност на служители;
  • Консултиране на работодатели при изготвяне на вътрешни актове в предприятието – правилници, щатни разписания, заповеди и други;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Инспекция по труда за нарушения на трудовото законодателство.