Членството на България в Европейския съюз открива пред българските граждани нови възможности за реализация и защита на техните права, като същевременно налага нови изисквания към практикуващите юристи, задължаващи ги да познават еднакво добре както българското, така и европейското законодателство. Нашият екип Ви предлага квалифицирани правни услуги и съдействие при:

  • Изготвяне не становища по преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз;
  • Консултации относно извършване на сделки, по които страните са от различни държави членове на Европейския съюз;
  • Подготовка на жалби, сигнали и становища до европейски институции – Европейска комисия, Европейски парламент, Европейски омбудсман и други;
  • Правни консултации и процесуално представителство на граждани и организации по дела срещу държавата за претърпени от тях вреди в резултат от нарушение на европейското законодателство;
  • Правни услуги и процесуално представителство при събиране на вземания от чуждестранни съдебни решения, принудително изпълнение или насочване на такова в друга държава член на Европейския съюз;
  • Подаване на заявления за издаване на Европейска заповед за плащане, издаване на удостоверения по искове с малък материален интерес, признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения, изпълнение на български съдебни решения в държава член на Европейския съюз и други;
  • Изготвяне и администриране на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.