Екипът предоставя правни консултации и процесуално представителство на възложители и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Правно обслужване на участници в обществени поръчки:

 • Консултиране и съдействие при подготовка и изготвяне на оферти за участие в обществени поръчки;
 • Изготвяне на договор за създаване на гражданско дружество по ЗЗД и вписване в Регистър Булстат;
 • Изготвяне на искане за промяна на решение за откриване, искане за разяснения по документации за участие, писмени обосновки за необичайно благоприятни оферти;
 • Обжалване на обществени поръчки - изготвяне на жалби срещу решения за откриване, класиране и прекратяване на процедури;
 • Правна защита във връзка с оспорване решения на възложители пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд;
 • Изготвяне на писмени становища за трети заинтересовани лица и процесуално представителство пред КЗК и ВАС;
 • Правни консултации във връзка със сключване и изпълнение на договори за възлагане на обществена поръчка.

Правно обслувжане на възложители на обществени поръчки:

 • Подготовка и изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Консултиране и съдействие при изготвяне на техническа спецификация и методика за оценка, както и на писмени разяснения относно въпроси, поставени от участници;
 • Участие като външни експерти в комисии за разглеждане, оценка и класиране на офертите или външни консултанти, които да подпомагат дейността на комисията;
 • Процесуално представителство и изготвяне на писмени становища във връзка с жалби, подадени от участници срещу решения на възложителя;
 • Правни консултации във връзка със сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на договори за възлагане на обществени поръчки.
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Агенция за държавна финансова инспекция във връзка с нарушения на Закона за обществените поръчки.