Екипът ни осигурява юридическо обслужване в областта на облигационното право:

  • Правни консултации и съдействие на физически и юридически лица при сключване на договори, вкл. договори за покупко-продажба, наем, дарение, заем, поръчка, изработка и други;
  • Изготвяне на договори с различен предмет, пълномощни, (нотариални) покани и други юридически документи;
  • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения и участие при водене на преговори;
  • Правно обслужване и изготвяне на необходимите документи във връзка с изменение, разваляне и прекратяване на договори;
  • Процесуално представителство при съдебни спорове във връзка с неизпълнение, разваляне и прекратяване на договори;
  • Правно консултиране и представителство във връзка с действия на непозволено увреждане и претендиране на имуществени и неимуществени вреди.