Екипът предоставя правно обслужване в сферата на административното и административнонаказателното право. Разполагаме с богат опит при обжалването на наказателни постановления, издадени от Комисия за регулиране на съобщения, Агенция за държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция по лекарствата, Инспекция по труда, Регионална здравна инспекция, Национална агенция по приходите, КАТ и други административни органи. Предлагаме Ви следните услуги:

  • Правни консултации и обжалване на всички видове административни актове, вкл. данъчни ревизионни актове. 
  • Юридическо съдействие и процесуална защита на държавни служители във връзка с изпълнение и прекратяване на служебните им правоотношения (вкл. обжалване на заповеди за уволнение);
  • Процесуална защита по дела с административнонаказателен характер – изготвяне на жалби срещу наказателни постановления и представителство пред съда;
  • Изготвяне на искове и процесуално представителство за реализиране отговорността на държавата и общината за причинени вреди.