Екипът на Lex Team предоставя правни услуги в областта на търговското право:

  • Регистрация на търговски дружества и еднолични търговци, вкл. консултиране при избора на вид търговско дружество;
  • Вписване на промени на обстоятелства по партидата на съществуващи еднолични търговци и търговски дружества в Търговския регистър (напр. промяна на управител, адрес на управление, фирмено наименование, предмет на дейност, прехвърляне на дружествени дялове, увеличаване или намаляване на капитал и други);
  • Изготвяне на документи за прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
  • Обявяване на актове по партидата на еднолични търговци и търговски дружества в Търговския регистър, вкл. обявяване на годишни финансови отчети и декларации за неосъществяване на дейност;
  • Правно обслужване на търговски дружества по различни въпроси, свързани с осъществяване на търговската им дейност;
  • Предоставяне на консултации във връзка с тълкуването, изпълнението и развалянето на сключени договори;
  • Изготвяне на търговски договори; 
  • Процесуално представителство по търговски спорове.