Удължен е крайният срок за изготвяне и приемане на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Удължен е крайният срок за изготвяне и приемане на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари

С Държавен вестник (бр.37/ 07.05.2019 г.) бяха приети изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които целят да предотвратят масовия шок за бизнеса в България с наближаването на крайния срок за приемане на вътрешни правила по закона. Съгласно пар. 6 от преходните и заключителните разпоредби на закона, лицата по чл. 4 следваше да приведат вътрешните си правила в съответствие със законовите изисквания, респ. да приемат нови правила, както и да ги изпратят за утвърждаване до ДАНС „в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на закона“, т.е. в срок до 12.05.2019 г. В резултат на измененията, по-малко от седмица преди изтичане на крайния срок за изготвяне и приемане на вътрешни правила, законодателят удължи същия, както следва:

§ 6. (1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция "Национална сигурност". За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.

(2) Лицата по чл. 4, за които с този закон възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, приемат вътрешни правила по чл. 101 в срока по ал. 1.

Въпреки че законодателната реакция е буквално в последния момент, все пак приветствам факта, че ще бъде осигурена реална възможност на задължените субекти да разполагат с направена от ДАНС оценка на риска и публикувани на сайта примерни вътрешни правила за съответните категории задължени лица. Също така, съществена част от измененията е обстоятелството, че вътрешните правила не следва да се изпращат до ДАНС за утвърждаване, както беше предвидено до този момент. Задължените лица ще бъдат длъжни единствено да приемат вътрешни правила в съответствие със закона и да съхраняват същите, без да е необходимо да ги изпращат до ДАНС в рамките на законоустановения срок.

На следващо място, с измененията в закона, публикувани днес, е направено важно „уточнение“ относно кръга на задължените лица, които следва да декларират действителния си собственик в срок до 31.05.2019 г. Съгласно новата разпоредба на чл. 63, ал. 5 от ЗМИП, учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване действителните си собственици, „ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им“. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението ще възникне в следните хипотези:

  • ако действителните собственици не са вписани в регистрите като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България;
  • ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

Отново изменението цели да предотврати масовото подаване на заявления за вписване на действителни собственици от лица, за които не е налице задължение по смисъла на закона.

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 07.05.2019 г.