Нови правила при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява

Нови правила при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява

В практиката редът за възлагане чрез събиране на оферти с обява се използва изключително често от възложителите, когато поръчките за строителство са на стойност от 50 000 лв. до 270 000 лв. без ДДС, а при доставки и услуги – от 30 000 лв. до 70 000 лв. без ДДС. Т. нар. „обява“ не е същинска процедура по закона, като нейното откриване и провеждане не подлежат на обжалване пред КЗК и ВАС. Обявата е предпочитан ред за възлагане от страна на Възложителите с оглед на по-облекчените правила за нейното провеждане и съкратените срокове за подаване на оферти.

С последните промени в ЗОП (Обн. ДВ бр. 86/18.10.2018 г.) и ППЗОП (Обн. ДВ бр.17/26.02.2019 г.) бяха изменени редица разпоредби, касаещи този ред за възлагане, които са в сила считано от 01.03.2019 г.:

 • Минималният срок за получаване на оферти е 10 дни

Съгласно чл. 188, ал. 1 от ЗОП, срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 10 дни - от момента на публикуване на обявата. Досега срокът за получаване на оферти не можеше да бъде по-кратък от 7 дни - за услуги и доставки, а когато поръчката беше за строителство - 15 дни. След изменението срокът е уеднаквен за различните видове обекти и не може да бъде по-малко от 10 (календарни) дни. До 31.10.2019 г. остава в сила задължението на Възложителите да удължат срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни, когато в първоначално определения срок не са постъпили поне три оферти.

 • Основания за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП

Направено е изменение в основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП, като до този момент, при обявите, основанието по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП беше изключено и не се прилагаше (това е основанието, свързано с установени нарушения на Кодекса на труда). С измененията, които са в сила от 01.03.2019 г., при обявите се прилагат всички основания по чл. 54 от ЗОП, като това ще рефлектира както върху съдържанието на декларираните обстоятелства, така и върху документите, които се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договор.

 • Промени в съдържанието на офертата

В Правилника за прилагане на ЗОП е създадена нова разпоредба – чл. 96а, като ал. 2 гласи следното: „Офертите съдържат документите по чл. 39, ал. 3 и се прилагат декларациите по чл. 192, ал. 3 от ЗОП“.

В тази връзка, важно е да се отбележи, че Възложителите нямат право да изискват от участниците представяне на повече документи от изрично посочените в чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП, а именно:

1. Техническо предложение, съдържащо:

 • документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (ако е приложимо);
 • предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
 • декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
 • декларация за срока на валидност на офертата;
 • декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
 • мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;
 • друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение.

3. Декларация(и) по чл. 192, ал. 3 от ЗОП

Съгласно чл. 192, ал. 3 от ЗОП, към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя "за липсата на основанията за отстраняване" и "съответствие с критериите за подбор". Това означава, че при подаване на офертите участниците следва само да декларират съответствието си със заложените критерии за подбор – подобно на декларирането чрез представяне на ЕЕДОП при същинските процедури. В този смисъл, на етап подаване на оферта Възложителите нямат право да изискват от участниците прилагане на документи, които доказват заложените критерии за подбор (т.е. документи по чл. 62 и чл. 64 от ЗОП). До този момент масова практика на Възложителите беше да изискват от участниците да представят заедно с офертите си документи, установяващи поставените критерии за подбор – напр. справка за общия и/или специфичен оборот, списък на строителството, респ. доставките или услугите, заедно с доказателства за тяхното извършване, списък на техническите средства и съоръжения, списък на персонала, сертификати за контрол на качеството и други подобни. С оглед извършените изменения в нормативната уредба, би следвало този погрешен подход да бъде преустановен и Възложителите да не изискват други документи извън допустимите по закон.

 • Промени в работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите

Съществена промяна и бих казала – крачка в правилната посока, е новият текст на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, съгласно който „когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор“, комисията трябва писмено да уведоми участника, като му предостави възможност „да отстрани непълнотите или несъответствията в срок от 3 работни дни“. Досега практиката на Възложителите беше разнородна, като превес имаше тази, при която в случай на констатирано несъответствие комисията не даваше допълнителен срок и не се изискваха други документи, а директно се пристъпваше към отстраняване на участниците. След направеното изменение нормативната уредба, приложима при реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява, е синхронизирана с уредбата при провеждане на същинските процедури, като новият текст на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП е аналогичен с разпоредбите на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП. Разбира се, срокът за предоставяне на допълнителни документи при обявата е по-кратък (3 работни дни), което е абсолютно разбираемо с оглед по-кратките срокове за подготовка и подаване на оферти.

Също така, предвидено е, че преди утвърждаване на протокола от работата на комисията, възложителят може да го върне на комисията, когато констатира нарушение в нейната работа, което може да бъде отстранено. Отново се наблюдава уеднаквяване на правомощията на Възложителя, с които той разполага при възлагане чрез обява, от една страна, и при другите процедури по закон, от друга.

В заключение, по-горе са описани основните промени при възлагането чрез събиране на оферти с обява, които вече ефективно следва да се прилагат от възложителите и участниците. 

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 02.03.2019 г.