Задължени лица и срокове за приемане и утвърждаване на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари

Задължени лица и срокове за приемане и утвърждаване на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари

С новоприетия през 2018 г. Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) беше въведено задължение на субектите по чл. 4 от закона да приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. В случай че тези лица са били задължени и по отменения закон, то те трябва да приведат вътрешните си правила в съответствие с новия закон.

Крайният срок, в рамките на който задължените субекти трябва да изпратят за утвърждаване приетите от тях вътрешни правила, е 12.05.2019 г. (в 4-месечен срок от приемането на Правилника за прилагане на ЗМИП). Утвърждаването се извършва от Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност". Условията и редът за приемане и представяне на вътрешните правила са определени в Правилника за прилагане на ЗМИП (чл. 61 и следващите).

Групата от задължени субекти по чл. 4 от закона е много разнородна и обхваща както държавни органи, така и различни физически и юридически лица. В рамките на тази новина е практически невъзможно да се разгледат всички видове субекти и спецификите при всеки от тях. Важното е да се обърне внимание, че 4-месечният срок за приемане и утвърждаване на правилата вече е започнал да тече. При неприемане в срок на вътрешни правила, директорът на Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС може да дава задължителни указания и разпореждания, като тяхното неизпълнение е обвързано с налагане на глоба или имуществена санкция в размерите, определени в закона (виж чл. 118 във вр. с чл. 120 от ЗМИП).

По-долу ще маркирам някои от задължените субекти, като акцентът ми е върху физическите и юридически лица, които остават извън системата на държавните органи:

 • Лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки (тук се включват много лица, които остават извън държавния властнически апарат – напр. директорите на лечебни заведения, училища, детски градини и други подобни)
 • Лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти
 • Застрахователи
 • Лизингови предприятия
 • Инвестиционни посредници
 • Обменните бюра
 • Организаторите на хазартни игри
 • Лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи

По отношение на изброените по-долу лица е предвидено известно облекчение, доколкото Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС изготвя примерни вътрешни правила, които публикува на интернет страницата си. В тези случаи лицата имат право да приемат вътрешни правила, които съответстват на примерните правила като ги допълнят съобразно нивото на риск, вкл. и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти. Лицата са длъжни да изпратят уведомление до дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС за приемането на вътрешни правила, т.е. въпреки предвиденото облекчение не отпада необходимостта от активно поведение на посочените субекти:

 • Лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане (с изключение на регистрираните одитори и дипломираните експерт-счетоводители)
 • Търговците на едро (напр. търговците на едро с хранителни продукти, с медицински изделия, с лекарства и други)
 • Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
 • Юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси
 • Професионалните съюзи и съсловни организации
 • Юридически лица с нестопанска цел
 • Професионални спортни клубове

На последно място, предвидено е, че Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители приемат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, които се прилагат от членовете на тези организации след утвърждаването им по реда на закона. Тези вътрешни правила са задължителни за прилагане от членовете на организациите след тяхното утвърждаване. В тази група субекти попадат адвокатите, нотариусите и помощник-нотариусите, частните съдебни изпълнители, регистрираните одитори и дипломираните експерт-счетоводители.

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 26.01.2019 г.