Възлагането на обществени поръчки чрез електронни средства е отложено за месец ноември 2019 година

Възлагането на обществени поръчки чрез електронни средства е отложено за месец ноември 2019 година

Със Закона за изменение и допълнение на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 86/ 18 октомври 2018 г.) беше отложено въвеждането на електронната система за провеждане и възлагане на обществените поръчки. Предвидено е, че централизираната електронна платформа трябва да започне да работи към 01.11.2019 г. за една част от цикъла по провеждане на обществените поръчки, която включва следните дейности:

  • подготовка и публикуване на решенията, обявленията и документациите за обществени поръчки;
  • подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
  • подготовка и изпращане на покани;
  • подготовка и подаване на заявления за участие и оферти;
  • приемане и обработване на електронни фактури;
  • подготовка и публикуване на обявите за събиране на оферти;
  • обмен на друга информация.

По отношение на оценяване на офертите, сключване на договори, подготовката и подаване на заявките по договори и свързването със системи за електронно разплащане е предвидено, че електронната платформа ще започне да функционира от 01.01.2021 г.

Напомняме, че към настоящия момент има успешно проведена и възложена обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“, финансирана по ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ“, с Възложител Агенция по обществени поръчки. Договорът е сключен на 14.12.2017 г. със срок за изпълнение 48 месеца. Въвеждането на електронната платформа ще рефлектира изключително осезаемо върху дейността на всички възложители и участници, като крайната цел е облекчаване и унифициране на процеса по възлагане на обществените поръчки.

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 21.10.2018 г.