News

Съгласно действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари е въведено задължение за субектите, изброени в чл. 4 от закона, да приемат и изпратят за утвърждаване вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари – в срок до 12-ти май 2019 година още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 26.01.2019 г.

С последните изменения на Закона за обществените поръчки беше предвидено, че възлагането на обществените поръчки в България ще започне да се осъществява с електронни средства чрез използване на централизирана електронна система в края на 2019 година. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 21.10.2018 г.

По силата на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари е въведено задължение за всички учредени на територията на Р България юридически лица и други правни образувания да заявят за вписване данни относно техните действителни собственици. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 02.10.2018 г.

Практически курс „Специалист по защита на личните данни“ с продължителност 40 учебни часа още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 22.03.2018 г.

Съгласно новото Тълкувателно решение № 1/ 15.03.2017 г. по тълк. дело № 2/ 2016 г. на ВАС, при отмяна на незаконосъобразно наказателно постановление потърпевшата страна може да поиска обезщетяване на заплатеното от нея адвокатско възнаграждение още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 16.03.2017 г.