Новият срок за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма е до 9-ти юли 2020 година

Новият срок за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма е до 9-ти юли 2020 година

На 09.01.2020 г. на официалната страница на ДАНС бяха публикувани резултатите от Националната оценка на риска. По силата на пар. 6 от ПЗР на ЗМИП, задължените субекти трябва да приведат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на закона, респ. да приемат нови вътрешни правила, в срок до 6 /шест/ месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска. В този смисъл, крайният срок за изпълнение на това задължение ще изтече на 09.07.2020 г.

За определена категория задължени лица (тези по чл. чл. 4, т. 13, 19, 20, 25 и 27 – 29 от ЗМИП) е предвидено известно облекчение, доколкото Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС следва да изготви примерни вътрешни правила и да ги публикува на на интернет страницата си. В тази категория се включват лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги, търговците на едро, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, юридическите лица с нестопанска цел, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, професионалните съюзи и съсловните организации и професионалните спортни клубове. Тази група от субекти има право да приеме вътрешни правила, които съответстват на примерните правила, като ги допълнят съобразно определеното ниво на риск, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или да приеме собствени вътрешни правила. Към настоящия момент на официалната страница на ДАНС не са публикувани примерни вътрешни правила, нито информация кога се очаква тяхното публикуване.

За друга категория от субектите е предвидено, че вътрешните правила се приемат на централно ниво: Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители и Висшият адвокатски съвет приемат единни вътрешни правила, които се прилагат и са задължителни за членовете на тези организации след приемането им, респ. за членовете на адвокатските колегии. В проекта за изменение и допълнение на правилника за прилагане на ЗМИП е предвидено задължение за подаване на декларация по образец от членовете на организациите за съгласие и приемане на тези правила.

Важно е да се обърне внимание на съществена промяна в правната уредба, която е в сила от 28.05.2019 г., а именно – отпада задължението вътрешните правила да се изпращат за утвърждаване до дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. В този смисъл, вътрешните правила единствено се приемат с писмен акт на лицето и са задължителни за прилагане след тяхното приемане, което следва да бъде осъществено в срок до 09.07.2020 г. Към настоящия момент правната уредба, съдържаща се в Правилника за прилагане на ЗМИП (чл. 61 и следващите), все още не е приведена в съответствие със закона – същата предвижда изпращане на правилата до ДАНС за утвърждаване. В тази насока е публикуван проект за изменение и допълнение на правилника, като е предвидено и реципрочно изменение на въпросните разпоредби.

На последно място, с оглед различните отговорности, вменени със ЗМИП и правилника по неговото прилагане, бих искала да обърна внимание и на следното:

  • Лицата, които са длъжни да създадат специализирани служби по чл. 106 от ЗМИП, както и останалите задължени субекти, които могат лично да изпълняват вътрешния контрол по изпълнението на задълженията си по закона, следва в 7-дневен срок от определянето или смяната на служителя, респ. лицето, което осъществява контрола, да уведомят дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС – това става чрез подаване на уведомление съгласно образци, утвърдени от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС.
  • Задължените субекти следва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им. При извършване на проверките на място лицата са длъжни да представят на контролните органи плановете и отчетите по изпълнението им.

В заключение, следва да се има предвид, че неизпълнението на вменените със закона и правилника задължения в рамките на законоустановените срокове и по предвидения ред е обвързано с административно-наказателна отговорност чрез налагане на имуществени санкции и глоби.

Добавено на 25.05.2020 г.: На официалната страница на ДАНС е публикувано съобщение във връзка с извънредното положение в страната и сроковете, спрели да текат през този период, като крайният срок по ЗМИП е удължен до 21.08.2020 г.

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 11.02.2020 г.