News

С последните изменения на Закона за обществените поръчки беше предвидено, че възлагането на обществените поръчки в България ще започне да се осъществява с електронни средства чрез използване на централизирана електронна система в края на 2019 година. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 21.10.2018 г.

По силата на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари е въведено задължение за всички учредени на територията на Р България юридически лица и други правни образувания да заявят за вписване данни относно техните действителни собственици. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 02.10.2018 г.

Практически курс „Специалист по защита на личните данни“ с продължителност 40 учебни часа още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 22.03.2018 г.

Съгласно новото Тълкувателно решение № 1/ 15.03.2017 г. по тълк. дело № 2/ 2016 г. на ВАС, при отмяна на незаконосъобразно наказателно постановление потърпевшата страна може да поиска обезщетяване на заплатеното от нея адвокатско възнаграждение още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 16.03.2017 г.

С решение на ВАС от 29.02.2016 г. беше отменена действащата Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 01.03.2016 г.