News

По силата на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари е въведено задължение за всички учредени на територията на Р България юридически лица и други правни образувания да заявят за вписване данни относно техните действителни собственици. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 02.10.2018 г.

Практически курс „Специалист по защита на личните данни“ с продължителност 40 учебни часа още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 22.03.2018 г.

Съгласно новото Тълкувателно решение № 1/ 15.03.2017 г. по тълк. дело № 2/ 2016 г. на ВАС, при отмяна на незаконосъобразно наказателно постановление потърпевшата страна може да поиска обезщетяване на заплатеното от нея адвокатско възнаграждение още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 16.03.2017 г.

С решение на ВАС от 29.02.2016 г. беше отменена действащата Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. още...

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 01.03.2016 г.

Контролът за движение по пътищата вече може да бъде осъществяван както със стационарни, така и с мобилни камери. още...

Автор: адв. Венета Гайдарджиева
Публикувано на дата: 20.05.2015 г.