Справедлива възможност за обезщетяване на разходите за адвокатски хонорар при отмяна на наказателно постановление

Справедлива възможност за обезщетяване на разходите за адвокатски хонорар при отмяна на наказателно постановление

Съгласно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), при обжалване на наказателни постановления страните нямат право да претендират пред компетентния съд присъждане на сторените от тях разноски и заплатено адвокатско възнаграждение. При действащата нормативна уредба наказаното лице, което счита, че не е извършило твърдяното административно нарушение, има право да обжалва пред съда наказателното постановление, както и има право да ангажира адвокат за ефективна защита на правата си. В тези случаи обаче, дори когато жалбоподателят успее да докаже правотата си и наказателното постановление бъде отменено от съда, заплатеното адвокатско възнаграждение остава изцяло в негова тежест. От правна и житейска гледна точка това нормативно разрешение води до несправедливост, доколкото потърпевшата страна понася за своя сметка разходи, които не би сторила, ако административният орган не беше издал незаконосъобразния си акт.

Изключително важна стъпка за преодоляване на тази несправедливост е публикуваното на 15.03.2017 г. Тълкувателно решение № 1 по тълк. дело № 2/ 2016 г. на Общото събрание на колегиите на ВАС. Съгласно цитираното решение адвокатските възнаграждения, които са били заплатени в производство по обжалване и отмяна на незаконосъобразни наказателни постановления, подлежат на обезщетяване по реда на чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). В решението се приема, че потърсената адвокатска помощ и платеният адвокатски хонорар са пряка и непосредствена последица от издаденото наказателно постановление, тъй като обжалването на този акт е законово регламентирано и е единствено средство за защита на лицето, което твърди, че не е виновно и че неговите права са накърнени неправомерно от административния орган.

В този смисъл, тълкувателното решение признава и предвижда законоустановен ред, по който всички потърпевши лица могат да потърсят обезщетяване на причинените им вреди, а именно – възстановяване на сторените разходи за адвокат след отмяна на обжалваното от тях наказателно постановление.

Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 16.03.2017 г.