Ново задължение за вписване на данни за действителните собственици в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Ново задължение за вписване на данни за действителните собственици в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С новоприетия Закон за мерките срещу изпиране на пари (Обн. ДВ. бр. 27/ 27 март 2018 г.) беше въведено задължение за всички учредени на територията на Р България юридически лица и други правни образувания да заявят за вписване данни относно техните действителни собственици.

По-долу може да намерите кратка информация относно реда за вписване на тези данни в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

  • Задължени лица: В кръга на задължените лица се включват всички юридически лица, учредени на територията на РБ, в това число – търговските дружества; кооперациите; юридическите лица с нестопанска цел; обединенията, учредени на територията на страната по реда на Търговския закон, които са юридически лица (вкл. консорциум и холдинг). Данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. 
  • Данни, които подлежат на вписване: 1) Идентификационни данни за действителните собственици – физически лица; 2) Данни за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху съответното юридическо лице; 3) Данни за физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на РБ, когато по партидата на задължените лица не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на РБ законен представител.
  • Ред за вписване: Вписването на данните по ЗМИП се извършва по инициатива на задължените лица, които са длъжни в рамките на законоустановения срок да подадат заявление за вписване на данните в регистъра (по образец № Б7). Към заявлението се прилагат изискуемите от закона документи, в това число декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, чиято форма и съдържание се определят с Правилника за прилагане на ЗМИП.
  • Срок: Крайният срок за всички задължени лица за първоначално заявяване на данните за вписване е 4 (четири) месеца, считано от изтичане на срока, в рамките на който Агенция по вписванията трябва да надгради ТРРЮЛНЦ и да осигури възможност за вписване на данните. Срокът за Агенция по вписванията е до 01.10.2018 г., като в този смисъл крайният срок за задължените лица за първоначално вписване е до 01.02.2019 г. вкл. По отношение на юридическите лица с нестопанска цел е предвидена диференциация според това дали същите са успели да се пререгистрират в срок до 01.10.2018 г. В случай че юридическите лица с нестопанска цел са извършили пререгистрацията си до 01.10.2018 г., то същите са длъжни да заявят за вписване данните в срок до 4 месеца, считано от 01.10.2018 г. В случай че юридическите лица с нестопанска цел не са извършили пререгистрацията си до 01.10.2018 г., то те заявяват за вписване данните в срок до 4 месеца от извършването на пререгистрацията.
  • Глоби: Неизпълнението на задължението и неподаването в срок на заявлението за вписване на данните е обвързано с реализиране на административно-наказателна отговорност на задължените лица. Задължено лице, което не изпълни задължението си за заявяване на вписване на данните по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., когато нарушителят е физическо лице или имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец. Задължено лице, което, след като е наказано с глоба или с имуществена санкция за неизпълнение на задължение за заявяване на вписване на данните, не заяви вписване в определения срок, се наказва всеки месец до заявяване на вписването – размерите на глобата и имуществената санкция са същите, както при първоначалното реализиране на административно-наказателната отговорност.

Съгласно пар. 10 от ПЗР на ЗМИП, Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона в 5-месечен срок от влизането в сила на този закон, като в правилника ще се съдържат редица правила относно реда за вписване на данните за действителните собственици. Към настоящия момент правилник все още не е приет (въпреки че срокът за това вече е изтекъл), но това не оказва влияние върху задължението за подаване на заявление за вписване на обстоятелствата.

Добавено на 20.11.2018 г.: С изменения в ЗМИП (ДВ бр. 94 от 13.11.2018 г.) е удължен срокът, в рамките на който АВ следва да осигури възможност за вписване на данните - до 31.01.2019 г. Това рефлектира и върху крайния срок за задължените лица да заявят за вписване съответните данни. Също така е удължен срокът за МС да приеме Правилник за прилагане на ЗМИП - до 31.12.2018 г. 

 
Автор: адв. Ирена Атанасова
Публикувано на дата: 02.10.2018 г.